Przejdź do treści strony WCAG

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów na odcinku od km 11+319 do km 12+509-informacja

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W dniu 09.05.2019 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o unieważnieniu postępowania.

PDF29ogłwynunieważwww.pdf

 

NIEWAŻNIENIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W dniu 29.04.2019 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z unieważnieniem wyboru oferty najkorzystniejszej.

PDF20190429 inf. o unieważn. wyboru of.-BIP.pdf
 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 14.03.2019 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty.

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 05.12.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert (zbiorcze zestawienie ofert):

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 w miejscowości Janów na odcinku od km 11+319 do km 12+509