Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Specjalista OT Olesno

Strona archiwalna

 

Załącznik nr 3

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

 ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Specjalista

Sekcja Drogowo-Mostowa w Oddziale Terenowym w Oleśnie

 (określenie stanowiska )

 

1.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie: wyższe o kierunkach technicznych
 • staż pracy: co najmniej 5 letni staż pracy
 • obywatelstwo: polskie
 • niekaralność za przestępstwo skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia
 • znajomość przepisów prawa wynikających z :
 • ustawy o samorządzie,
 • ustawy o drogach publicznych,
 • ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • ustawy Prawo budowlane
 • kodeksu postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Excel, Word
 • biegła znajomość i umiejętność kosztorysowania w programie NORMA,
 • umiejętność korzystania z zasobów Internetu i przetwarzania informacji.

2.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność prowadzenia harmonijnej współpracy w zespole,
 • umiejętność i wola wychodzenia poza zakres wiedzy i kompetencji stanowiska,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • wysoka kultura osobista.
 • znajomość regulaminu organizacyjnego ZDW.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw administracyjnych związanych z gospodarką i zarządzaniem dróg, ewidencjonowanie korespondencji Sekcji i prowadzenie korespondencji związanej
  zprowadzonymi sprawami,
 2. prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska w utrzymaniu dróg (zadrzewienie),
 3. sporządzanie sprawozdań z wykonania planu bud,
 4. sporządzanie informacji o prowadzonych robotach i utrudnieniach na drogach,
 5. udział w odbiorach robót w zakresie bieżącego utrzymania dróg,
 6. sprawdzanie prawidłowości rozliczeń rzeczowych i finansowych z zakresu bieżącego utrzymania dróg (letnie i zimowe),
 7. prowadzenie spraw związanych ze szkodami powstałymi na drogach,
 8. sprawdzanie realizacji planowanych robót zgodnie z planem bud,
 9. przygotowywanie planów rocznych i wieloletnich w zakresie bieżącego utrzymania dróg, remontów i modernizacji,
 10. przygotowanie wniosków i umów na roboty do 30 000 euro,
 11. kosztorysowanie robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg,
 12. współudział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg,
 13. prowadzenie dyżurów przy akcji zimowej,
 14. zamawianie materiałów do akcji zimowej,
 15. sporządzanie analizy kosztów zimowych w podziale na zadania zimowe,
 16. archiwizacja dokumentów związanych z działalnością wydziału.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- dokonywanie objazdów dróg w celu dokonania wizji lokalnej w terenie,

- prowadzenie samochodu służbowego (osobowego do 3,5 t),

- praca biurowa z obsługą monitora ekranowego;

- uczestniczenie w akcji zimowego utrzymania dróg (możliwa praca w nocy, w niedziele i święta);

- praca na I piętrze. Budynek bez windy.

5. W miesiącu listopadzie  br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekracza 6%.

6.  Wymagane dokumenty:

I. Niezbędne

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (wzór do pobrania w zakładce Praca – formularze do pobrania),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu wymaganego obywatelstwa,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • II. Dodatkowe - dotyczy kandydatów, którzy takie dokumenty posiadają:
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz osiągnięcia zawodowe,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających specjalistyczne kwalifikacje lub uprawnienia do wykonywania określonego zawodu,
 • kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalista OT Olesno” na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127; 45‑231 Opole.

Zamknięte koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w kancelarii pok.10, w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu lub w sekretariacie oddziału terenowego w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 3.

7.  Dokumenty należy złożyć w terminie do 8 stycznia 2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu po terminie, nie będą rozpatrywane.

8.  W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne i testy sprawdzające.

O terminie ich przeprowadzenia kandydaci, wyłonieni po pierwszym etapie rekrutacji – sprawdzeniu złożonych dokumentów pod względem formalnym – zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

9.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

 

Informacja:

Informujemy, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych dostępne są w zakładce kontakt na stronie www.zdw.opole.pl oraz pod adresem iod@zdw.opole.pl.

Przekazane dane zbierane są w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Dane w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, wykształcenia i doświadczeń zawodowych są przetwarzane w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy. Pozostałe podane przez Państwa dane, w tym dane kontaktowe, przetwarzane są na podstawie Państwa zgody w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych. Dobrowolne podanie tych danych będzie uważane za zgodę na ich przetwarzanie w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych.

Dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i następnie mogą być przechowywane przez okres 3 miesięcy w celu udokumentowania prowadzonego procesu, realizacji postanowień art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 poz. 1260) oraz w celach archiwalnych.

Dane osoby wybranej do zatrudnienia w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania będą publikowane w BIP administratora danych na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 poz. 1260)

Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności usługom hostingu i serwisowi IT.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku wyrażonej zgody na przekazanie danych kontaktowych ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Brak podania danych objętych zgodą nie będzie stanowić przyczyny odmowy zatrudnienia.