Przejdź do treści strony WCAG

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn służbowych Zamawiającego_

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 27.02.2019 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 15.02.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert (zbiorcze zestawienie ofert):

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn służbowych Zamawiającego