Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W ROKU 2019

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22.02.2019 r. pod numerem 517370-N-2018.

UWAGA NR 1:
W dniu 25.02.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu:
1) pismo ze zmianą treści ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych,
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP.

 

UWAGA NR 2:
W dniu 27.02.2019 r.  zamieszczono poniżej w załączeniu:
1) pismo ze zmianą treści ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych,
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP.

 

UWAGA NR 3:
W dniu 07.03.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu:
1. Pismo z odpowiedziami na pytania zadane przez Wykonawców, informacją o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP.
3. Zmienioną i obowiązującą stronę nr 18 i 19 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Mając na uwadze wprowadzone zmiany zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 12.03.2019r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.03.2019r. o godz. 10:15.

Załączniki:

PDFOznakowanie poziome - ogłoszenie o zm. ogł. 07.03.2019.pdf
PDFOznakowanie poziome - pismo z odp.1 BIP - 07.03.2019.pdf
PDFOznakowanie poziome - strona 18 i 19 SIWZ 07.03.2019.pdf
 

PDFOznakowanie poziome-pismo ze zmianą 27.02.2019.pdf
PDFOznakowanie poziome-ogłoszenie o zmianie ogł. 27.02.2019.pdf
 

PDFOznakowanie poziome - ogłoszenie o zmianie ogł. 25.02.2019.pdf
PDFOznakowanie poziome - pismo ze zmianą 25.02.2019r..pdf

PDFOznakowanie poziome - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFOznakowanie poziome - SIWZ.pdf
DOCOznakowanie poziome Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSXOznakowanie poziome Zał. nr 02 - kosztorys ofertowy.xlsx
DOCOznakowanie poziome Zał. nr 03 - ośw. art. 25a wykl..doc
DOCOznakowanie poziome Zał. nr 04 - ośw. art. 25a war..doc
DOCOznakowanie poziome Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCOznakowanie poziome Zał. nr 06 - zobow. podmiotu trzeciego.doc
DOCOznakowanie poziome Zał. nr 07 - wykaz robót.doc
DOCOznakowanie poziome Zał. nr 08 - wykaz osób.doc
DOCOznakowanie poziome Zał. nr 09 - wykaz pot. techn.doc
PDFOznakowanie poziome Zał. nr 10 - projekt umowy.pdf
PDFOznakowanie poziome Zał. nr 11 - specyfikacje techniczne.pdf