Przejdź do treści strony WCAG

DOSTAWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO I URZĄDZEŃ BRD DLA ODDZIAŁÓW TERENOWYCH I GRUPY INTERWENCYJNEJ W 2019 ROKU

Strona archiwalna

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 9 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13.03.2019 r. pod numerem 524598-N-2019.


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_08ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_08specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_08oferta.doc

4. Formularz cenowy:

XLSX2_08formcen.xlsx

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_08ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_08ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_08listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_08wzórzobow.doc

9. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC7_08wykdost.doc

10. Projekt umowy:

PDF8_08projum.pdf

11. Specyfikacje techniczne:

ZIP9_08spectech.zip