Przejdź do treści strony WCAG

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 NA ODCINKU DOBRZEŃ WIELKI–KUP W KM 16+200–17+567

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 26.03.2019 r. pod numerem 529588-N-2019.


Uwaga!
Dnia 18.04.2019 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania i zmianami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, usunięto stary i dodano nowy kosztorys ofertowy i przedmiar robót oraz dodano nowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, nową stronę specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Przedłużono termin składania na dzień 24.04.2019 r. o godz. 11:00.

1. Pismo z odpowiedziami na pytania i zmianami specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF11odppyt1zmspec1www.pdf

2. Nowy kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

XLS2_11kosztofn.xls
PDF2a_11przedmrobn.pdf

3. Nowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

PDF11_11spectechn.pdf

4. Nowa strona specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 20:

PDF0_11specstr20.pdf

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDF00_11ogłozmogłwww.pdf


UWAGA NR 1:

W dniu 05.04.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2019 r., pod numerem 540067295-N-2019. Jednocześnie zamieszczono poniżej w załączeniu " pismo do wszystkich pobierających SIWZ" oraz nową i obowiązującą stronę nr 15 i 20.


Załączniki:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia dod. 05-04-2019 .pdf
PDFPismo do wszystkich pobierających SIWZ dodano 05-04-2019.pdf
PDFnowa i obowiazujaca strona nr 15-siwz_dodano-05-04-2019.pdf
PDFnowa i obowiazujaca strona nr 20-siwz_dodano-05-04-2019.pdf
 

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_11ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_11specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_11oferta.doc

4. Kosztorys ofertowy:

-

5. Przedmiar robót:

-

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_11ośwart25awykl.doc

7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_11ośwart25awar.doc

8. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_11listapodm.doc

9. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_11wzórzobow.doc

10. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat:

DOC7_11wykrob.doc

11. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC8_11wykos.doc

12. Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOC9_11wykpot.doc

13. Projekt umowy:

PDF10_11projum.pdf

14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

-