Przejdź do treści strony WCAG

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 NA ODCINKU KOLONOWSKIE–ZAWADZKIE

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10.04.2019 r. pod numerem 536002-N-2019.


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_17ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_17specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_17oferta.doc

4. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

XLS2_17kosztof.xls
PDF2a_17przedmrob.pdf

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_17ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_17ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_17listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_17wzórzobow.doc

9. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat:

DOC7_17wykrob.doc

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC8_17wykos.doc

11. Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOC9_17wykpot.doc

12. Projekt umowy:

PDF10_17projum.pdf

13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

PDF11_17spectech.pdf

14. Mapy:

ZIP12_17mapy.zip