Przejdź do treści strony WCAG

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: ,,POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ZADANIE 7: ROZBUDOWA DR. WOJEWÓDZKIEJ NR 408 NA ODC. BIERAWA-KORZONEK W KM 7+500-10+220” - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA - Informacja

Strona archiwalna

 

 
  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIE NR 1, 2 i 3
 
W dniu 28.05.2019 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadanie nr 1, 2 i 3 w pliku o nazwie:
"Informacja o wyborze najkorzystn. ofert na zad. nr 1, 2 i 3 - Nadzór Bierawa-Korzonek.pdf"
Załącznik:
 
 
                                                  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
W dniu 13.05.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:
 
Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):