Przejdź do treści strony WCAG

,,PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: ,,ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 382 OD KM 72+834 DO KM 74+451 W M. PACZKÓW” - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA" - Informacja

Strona archiwalna

 

 
           INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIE NR 1, 2, 3 i 4
W dniu 11.06.2019 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadanie nr 1, 2, 3 i 4 w pliku o nazwie:
"Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na zad. nr 1, 2, 3 i 4 - Pełnienie Nadzoru Paczków.pdf"
Załącznik:
 
 
 
 
                                                     INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
W dniu 31.05.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):