Przejdź do treści strony WCAG

stanowisko ds. utrzymania dróg WA.1040.6.2019

Strona archiwalna

 

WA.1040.6.2019

Załącznik nr 3

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

 ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ds. utrzymania dróg

w Wydziale Utrzymania Dróg

 (określenie stanowiska )

 

1.   Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. wykształcenie: wyższe, kierunek: budownictwo
 2. staż pracy: brak wymagań,
 3. obywatelstwo: polskie,
 4. niekaralność za przestępstwo skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych,
 8. umiejętność dokonywania analiz dokumentacji projektowej, w tym kosztorysów i specyfikacji materiałowych,
 9. umiejętność nadzorowania zgodności wykonywanych prac w terenie z zapisami projektowymi,
 10. znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego,
 11. znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych,
 12. umiejętność korzystania z zasobów Internetu i przetwarzania informacji,

2.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 1. ukończone studia wyższe w specjalności budowa dróg;
 2. posiadanie uprawnień budowlanych,
 3. umiejętność obsługi programów komputerowych do kosztorysowania i projektowania,
 4. umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji,
 5. zdolność analitycznego myślenia,
 6. umiejętność prowadzenia harmonijnej współpracy w zespole,
 7. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 8. wysoka kultura osobista.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. realizacja zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich,
 2. współudział w podejmowaniu decyzji w sprawach związanych z jakością i postępem robót, oceną jakości materiałów i interpretacją zapisów dokumentacji projektowej,
 3. udział w komisjach odbiorowych robót drogowych,
 4. przygotowywanie specyfikacji przetargowych, sporządzanie wniosków o wszczęcie procedury przetargowej,
 5. uzgadnianie lokalizacji urządzeń obcych, zjazdów i budowli w granicach pasa drogowego,
 6. udział w dyżurach akcji zima,
 7. archiwizacja dokumentacji.

4.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

     - prowadzenie samochodu służbowego (osobowego do 3,5 t),

    - praca biurowa z obsługą monitora ekranowego;

    - uczestniczenie w akcji zimowego utrzymania dróg (możliwa praca w nocy, w niedziele i święta);

5.   W miesiącu maju wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekracza 6 %.

6.  Wymagane dokumenty:

I. Niezbędne

 1. list motywacyjny wraz z podaniem numeru telefonu lub adresu e-mail,
 2. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (wzór do pobrania w zakładce Praca – formularze do pobrania),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. oświadczenie o posiadaniu wymaganego obywatelstwa,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Dodatkowe - dotyczy kandydatów, którzy takie dokumenty posiadają:

 1. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz osiągnięcia zawodowe,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających specjalistyczne kwalifikacje lub uprawnienia do wykonywania określonego zawodu, w tym potwierdzenie uprawnień budowlanych,
 5. kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

7.  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds. utrzymania dróg” na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127; 45‑231 Opole.

Zamknięte koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w Kancelarii pok.10, w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

8.  Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 5.07.2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu po terminie, nie będą rozpatrywane.

9.  W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne i testy sprawdzające.

O terminie ich przeprowadzenia kandydaci, wyłonieni po pierwszym etapie rekrutacji – sprawdzeniu złożonych dokumentów pod względem formalnym – zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailowo lub listownie.

10.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

 

 

 

Informacja:

Informujemy, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych dostępne są w zakładce kontakt na stronie www.zdw.opole.pl oraz pod adresem iod@zdw.opole.pl.

Przekazane dane zbierane są w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Dane w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, wykształcenia i doświadczeń zawodowych są przetwarzane w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy. Pozostałe podane przez Państwa dane, w tym dane kontaktowe, przetwarzane są na podstawie Państwa zgody w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych. Dobrowolne podanie tych danych będzie uważane za zgodę na ich przetwarzanie w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych.

Dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i następnie mogą być przechowywane przez okres 3 miesięcy w celu udokumentowania prowadzonego procesu, realizacji postanowień art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1260) oraz w celach archiwalnych.

Dane osoby wybranej do zatrudnienia w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania będą publikowane w BIP administratora danych na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1260)

Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności usługom hostingu i serwisowi IT.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku wyrażonej zgody na przekazanie danych kontaktowych ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Brak podania danych objętych zgodą nie będzie stanowić przyczyny odmowy zatrudnienia.