Przejdź do treści strony WCAG

Przebudowa chodników w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, z podziałem na zadania-informacja

Strona archiwalna

 

          INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIE NR 1 i 2
 
W dniu 23.07.2019 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadanie nr 1 i 2 w pliku o nazwie:
,,Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na zad. nr 1 i 2 - Przebudowa chodników.pdf"
 
Załącznik:

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 10.07.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku): 

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU, Z PODZIAŁEM NA ZADANIA