Przejdź do treści strony WCAG

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 407 W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNIK.

Strona archiwalna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 11.07.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf


 
Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku): 

 

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 407 W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNIK


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dnia 16.07.2019 r. zamieszczono w załączeniu pismo z informacją o wyborze oferty.


Załączniki:
1. Pismo z informacją o wyborze oferty:

PDF23ogłwynwww.pdf