Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 407 NA ODCINKU POGÓRZE–ŁĄCZNIK OD KM 28+280 DO KM 30+325” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 14 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 08.08.2019 r. pod numerem 583923-N-2019.


Uwaga!
Dnia 13.08.2019 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1 oraz dodano dodatkowe rysunki dokumentacji projektowej 1.

1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1:

PDF11zmspec1www.pdf

2. Dodatkowe rysunki dokumentacji projektowej 1:

ZIPdoddokproj1.zip


Uwaga!
Dnia 12.08.2019 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodano dodatkowe rysunki dokumentacji projektowej.

1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF11zmspec.pdf

2. Dodatkowe rysunki dokumentacji projektowej:

ZIPdoddokproj.zip


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_11ogłozamwwwBZP.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_11specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_11oferta.doc

4. Formularz cenowy:

XLS2a_11formcenzad1.xls
XLS2b_11formcenzad2.xls
XLS2c_11formcenzad3.xls

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_11ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_11ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_11listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_11wzórzobow.doc

9. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat:

DOC7a-7c_11wykusł_zad1-3.doc

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC8a-8c11wykos_zad1-3.doc

11. Projekt umowy i umowy powierzenia:

PDF09_11projum.pdf
PDF09a_11projumpowierz.pdf

12. Zakres czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego:

PDF10_11zakrczynności.pdf

13. Zadania inżyniera koordynatora:

PDF11_11zadinżkoord.pdf

14. Dokumentacja projektowa:

ZIP12_11dokproj.zip

15. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

ZIP13_11spectech.zip

16. Uzgodnienia:

ZIP14_11uzgod.zip

 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-08-2019
  przez: Bartosz Różycki
 • opublikowano:
  08-08-2019 14:09
  przez: Bartosz Różycki
 • zmodyfikowano:
  13-08-2019 11:46
  przez: Bartosz Różycki
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 146
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×