Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 407 NA ODCINKU POGÓRZE–ŁĄCZNIK OD KM 28+280 DO KM 30+325” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 14 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 08.08.2019 r. pod numerem 583923-N-2019.


Uwaga!
Dnia 13.08.2019 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1 oraz dodano dodatkowe rysunki dokumentacji projektowej 1.

1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1:

PDF11zmspec1www.pdf

2. Dodatkowe rysunki dokumentacji projektowej 1:

ZIPdoddokproj1.zip


Uwaga!
Dnia 12.08.2019 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodano dodatkowe rysunki dokumentacji projektowej.

1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF11zmspec.pdf

2. Dodatkowe rysunki dokumentacji projektowej:

ZIPdoddokproj.zip


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_11ogłozamwwwBZP.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_11specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_11oferta.doc

4. Formularz cenowy:

XLS2a_11formcenzad1.xls
XLS2b_11formcenzad2.xls
XLS2c_11formcenzad3.xls

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_11ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_11ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_11listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_11wzórzobow.doc

9. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat:

DOC7a-7c_11wykusł_zad1-3.doc

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC8a-8c11wykos_zad1-3.doc

11. Projekt umowy i umowy powierzenia:

PDF09_11projum.pdf
PDF09a_11projumpowierz.pdf

12. Zakres czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego:

PDF10_11zakrczynności.pdf

13. Zadania inżyniera koordynatora:

PDF11_11zadinżkoord.pdf

14. Dokumentacja projektowa:

ZIP12_11dokproj.zip

15. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

ZIP13_11spectech.zip

16. Uzgodnienia:

ZIP14_11uzgod.zip