Przejdź do treści strony WCAG

MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 NA ODCINKU KUJAWY–STRZELECZKI

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10.09.2019 r. pod numerem 594852-N-2019.


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_28ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_28specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_28oferta.doc

4. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

XLS2_28kosztof.xls
PDF2a_28przedmrob.pdf

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_28ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_28ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_28listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_28wzórzobow.doc

9. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat:

DOC7_28wykrob.doc

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC8_28wykos.doc

11. Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOC9_28wykpot.doc

12. Projekt umowy:

PDF10_28projum.pdf

13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

PDF11_28spectech.pdf

14. Mapa i rysunek:

ZIP12_28mapairys.zip