Przejdź do treści strony WCAG

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ZADANIE 11: ROZBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO UL. GOGOLIŃSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 14 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 02.10.2019 r. pod numerem 603981-N-2019.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_13ogłozamwwwBZP.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_13specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_13oferta.doc

4. Formularz cenowy:

XLS2a_13formcenzad1.xls
XLS2b_13formcenzad2.xls
XLS2c_13formcenzad3.xls
XLS2d_13formcenzad4.xls

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_13ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_13ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_13listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_13wzórzobow.doc

9. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat:

DOC7a-7d_13wykusł_zad1-4.doc

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC8a-8d_13wykos_zad1-4.doc

11. Projekt umowy i umowy powierzenia:

PDF09_13projum.pdf
PDF09a_13projumpowierz.pdf

12. Zakres czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego:

PDF10_13zakrczynności.pdf

13. Zadania koordynatora:

PDF11_13zadkoordyn.pdf

14. Dokumentacja projektowa:

ZIP12_02dokproj1.zip
ZIP12_02dokproj11.zip
ZIP12_02dokproj2.zip
ZIP12_02dokproj3.zip
ZIP12_02dokproj31.zip

15. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

PDF13_13spectech1.pdf
PDF13_13spectech2.pdf

16. Uzgodnienia:

ZIP14_13uzgod.zip