Przejdź do treści strony WCAG

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ZADANIE 11: ROZBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO UL. GOGOLIŃSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH”

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 15 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 08.10.2019 r. pod numerem 606928-N-2019.

 

Uwaga!
Dnia 16.10.2019 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmienioną stronę specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

1. Pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF14odppytzmspecwww.pdf

2. Zmieniona strona specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF0_14specstr18.pdf

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDF00_14ogłozmogłwwwBZP.pdf

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_14ogłozamwwwBZP.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_14specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_14oferta.doc

4. Wykaz badań laboratoryjnych:

XLS2_14wykbadlab.xls

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_14ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_14ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_14listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_14wzórzobow.doc

9. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat:

DOC7_14wykusł.doc

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC8_14wykos.doc

11. Projekt umowy i umowy powierzenia:

PDF9_14projum.pdf
PDF9a_14projumpowierz.pdf

12. Zakres czynności koordynatora:

PDF10_14zakrczynnkoordyn.pdf

13. Zadania inżyniera projektu:

PDF11_14zadinżproj.pdf

14. Dokumentacja projektowa:

ZIP12_02dokproj1.zip
ZIP12_02dokproj11.zip
ZIP12_02dokproj2.zip
ZIP12_02dokproj3.zip
ZIP12_02dokproj31.zip

15. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

PDF13_13spectech1.pdf
PDF13_13spectech2.pdf

16. Uzgodnienia:

ZIP14_13uzgod.zip

17. Przedmiar robót:

PDF15_14przedmrob.pdf