Przejdź do treści strony WCAG

POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO W M. KÓRNICA

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 13 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 28.11.2019 r. pod numerem 628309-N-2019.

 

Uwaga!
Dnia 11.12.2019 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz usunięto stary i dodano nowy kosztorys ofertowy i przedmiar robót.

1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF16zmspec1www.pdf

2. Nowy kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

XLS2_16kosztofn.xls
PDF2a_16przedmrobn.pdf

 

Uwaga!
Dnia 02.12.2019 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia
, zmienioną stronę specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF16zmspecwww.pdf

2. Zmieniona strona specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF0_16specstr3.pdf

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDF00_16ogłozmogłBZPwww.pdf

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_16ogłozamwwwBZP.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_16specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_16oferta.doc

4. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

-
-

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_16ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_16ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_16listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_16wzórzobow.doc

9. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat:

DOC7_16wykrob.doc

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC8_16wykos.doc

11. Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOC9_16wykpot.doc

12. Projekt umowy i umowy powierzenia:

PDF10_16projum.pdf
PDF10a_16projumpowierz.pdf

13. Dokumentacja projektowa:

ZIP11_16dokproj1.zip
ZIP11_16dokproj2.zip

14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

PDF12_16spectech.pdf

15. Uzgodnienia:

ZIP13_16uzgod.zip