Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ZADANIE 8. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 487 NA ODC. OLESNO–BOROSZÓW

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 13 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.12.2019 r. pod numerem 631233-N-2019.

 

Uwaga!
Dnia 06.12.2019 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmienione strony specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiana terminu składania ofert
na dzień 23.12.2016 r. o godz. 10:00.

1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF17zmspecwww.pdf

2. Zmienione strony specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF0_17spec2.pdf
PDF0_17spec21-22.pdf

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDF00_17ogłozmogłBZPwww.pdf

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_17ogłozamwwwBZP.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_17specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_17oferta.doc

4. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

XLS2_17kosztof.xls
PDF2a_17przedmrob.pdf

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_17ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_17ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_17listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_17wzórzobow.doc

9. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat:

DOC7_17wykrob.doc

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC8_17wykos.doc

11. Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOC9_17wykpot.doc

12. Projekt umowy i umowy powierzenia:

PDF10_17projum.pdf
PDF10a_17projumpowierz.pdf

13. Dokumentacja projektowa:

ZIP11_17dokproj1.zip
ZIP11_17dokproj2.zip

14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

PDF12_17spectech.pdf

15. Uzgodnienia:

ZIP13_17uzgod.zip