Przejdź do treści strony WCAG

,,ŚWIADCZENIE USŁUG WARSZTATOWYCH W ZAKRESIE SERWISU I NAPRAW ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU - ODDZIAŁ TERENOWY W OLEŚNIE" - Informacje

Strona archiwalna

 

             
                       INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
W dniu 15.01.2020 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty w pliku o nazwie:
"Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Naprawy pojazdów OT Olesno.pdf"
 
Załącznik:

                           

 

                                                 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
W dniu 20.12.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:
Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):