Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO W M. KÓRNICA” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 15 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 24.01.2020 r. pod numerem 505824-N-2020.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_01ogłozamwwwBZP.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_01specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_01oferta.doc

4. Formularze cenowe:

XLS2a_01formcenzad1.xls
XLS2b_01formcenzad2.xls
XLS2c_01formcenzad3.xls

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_01ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_01ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_01listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_01wzórzobow.doc

9. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC7a-7c_01wykusł_zad1-3.doc

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC8a-8c_01wykos_zad1-3.doc

11. Projekt umowy:

PDF9_01projum.pdf

12. Projekt umowy powierzenia:

PDF9a_01projumpowierz.pdf

13. Zakres czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego:

PDF10_01zakrczynności.pdf

14. Zadania koordynatora:

PDF11_01zadkoordyn.pdf

15. Przedmiar robót:

PDF12_01przedmrob.pdf

16. Dokumentacja projektowa:

ZIP13_01dokproj.zip

17. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

PDF14_01spectech.pdf

18. Uzgodnienia:

ZIP15_01uzgod.zip

 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-01-2020
  przez: Bartosz Różycki
 • opublikowano:
  24-01-2020 10:48
  przez: Bartosz Różycki
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 124
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl