Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W LATACH 2020–2021 – W PODZIALE NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 31.01.2020 r. pod numerem 508075-N-2020.


Uwaga!
Dnia 11.02.2020 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania.

1. Pismo z odpowiedziami na pytania:

PDF04odppytwww.pdf

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_04ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_04specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_04oferta.doc

4. Wykaz osób dla spełnienia kryterium oceny ofert:

DOC1a_04wykosocena.doc

5. Kosztorysy ofertowe:

XLSX2a_04kosztofzad1.xlsx
XLSX2b_04kosztofzad2.xlsx
XLSX2c_04kosztofzad3.xlsx

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_04ośwart25awykl.doc

7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_04ośwart25awar.doc

8. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_04listapodm.doc

9. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_04wzórzobow.doc

10. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat:

DOC7_04wykrob.doc

11. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC8_04wykos.doc

12. wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOC9_04wykpot.doc

13. Projekt umowy:

PDF10_04projum.pdf

14. Specyfikacje techniczne:

ZIP11_04spectech.zip