Przejdź do treści strony WCAG

,,WYCINKA DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU WRAZ Z NABYCIEM DREWNA POCHODZĄCEGO Z WYCINKI W PODZIALE NA ZADANIA" - Informacje

                                               
      INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIE NR 1, 2, 3 i 4
 
W dniu 06.03.2020 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadanie nr 1, 2, 3 i 4 w pliku o nazwie:
"Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na zad. 1, 2, 3 i 4 - Wycinka drzew.pdf"
 
Załącznik:
                                     
 
 
                                                INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
W dniu 03.02.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informacje z otwarcia ofert:
 
Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):