Przejdź do treści strony WCAG

PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 459 W KM 7+887 W M. NIEWODNIKI

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 13 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 12.02.2020 r. pod numerem 511326-N-2020.

 

Uwaga!
Dnia 28.02.2020 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1, dodano zmienione strony specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, usunięto stary oraz dodano nowy kosztorys ofertowy i przedmiar robót, dodano dodatkowe uzgodnienia.

1. Pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF01odppytzmspecwww.pdf

2. Zmienione strony specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF0_05specstr2-3.pdf

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDF00_05ogłozmogł1www.pdf

4. Nowy kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

XLS2_05kosztofn.xls
PDF2a_05przedmrobn.pdf

5. Dodatkowe uzgodnienia:

ZIPdoduzgod.zip

 

Uwaga!
Dnia 24.02.2020 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmienioną stronę specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiana terminu składania ofert
na dzień 16.03.2020 r. o godz. 10:00.

1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF05zmspecwww.pdf

2. Zmieniona strona specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF0_05specstr19.pdf

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDF00_05ogłozmogłwww.pdf

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_05ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_05specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_05oferta.doc

4. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

-
-

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_05ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_05ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_05listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_05wzórzobow.doc

9. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat:

DOC7_05wykrob.doc

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC8_05wykos.doc

11. Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOC9_05wykpot.doc

12. Projekt umowy i projekt umowy powierzenia:

PDF10_05projum.pdf
PDF10a_05projumpowierz.pdf

13. Dokumentacja projektowa:

ZIP11_05dokproj.zip

14. Specyfikacje techniczne:

PDF12_05spectech.pdf

15. Uzgodnienia:

ZIP13_05uzgod.zip