Przejdź do treści strony WCAG

,,PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ZADANIE 8. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 487 NA ODC. OLESNO-BOROSZÓW” - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA" - Informacje

                                           
 
            INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIE NR 1, 2 i 3
W dniu 05.03.2020 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadanie nr 1, 2 i 3 w pliku o nazwie:
"Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na zad nr 1, 2 i 3 - Nadzór Olesno-Boroszów.pdf"
 
Załącznik:
 
 
                                               INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT
 
W dniu 14.02.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informacje z otwarcia ofert na zadanie nr 1, 2 i 3:
 
Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):