Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W LATACH 2020–2021 – W PODZIALE NA ZADANIA_

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 02.03.2020 r. pod numerem 518386-N-2020.

 

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_08ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_08specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_08oferta.doc

4. Wykaz osób dla spełnienia kryterium oceny ofert:

DOC1a_08wykosocena.doc

5. Kosztorysy ofertowe:

XLSX2a_08kosztofzad1.xlsx
XLSX2b_08kosztofzad2.xlsx
XLSX2c_08kosztofzad3.xlsx

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_08ośwart25awykl.doc

7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_08ośwart25awar.doc

8. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_08listapodm.doc

9. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_08wzórzobow.doc

10. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat:

DOC7_08wykrob.doc

11. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC8_08wykos.doc

12. wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOC9_08wykpot.doc

13. Projekt umowy:

PDF10_08projum.pdf

14. Specyfikacje techniczne:

ZIP11_08spectech.zip