Przejdź do treści strony WCAG

DOSTAWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO I URZĄDZEŃ BRD DLA ODDZIAŁÓW TERENOWYCH I GRUPY INTERWENCYJNEJ W 2020 ROKU

Strona archiwalna

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 9 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 23.03.2020 r. pod numerem 525085-N-2020.

 

Uwaga!
Dnia 26.03.2020 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania.

1. Pismo z odpowiedziami na pytania:

PDF10odppytwww.pdf

 


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_10ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_10specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_10oferta.doc

4. Formularz cenowy:

XLSX2_10formcen.xlsx

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_10ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_10ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_10listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_10wzórzobow.doc

9. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC7_10wykdost.doc

10. Projekt umowy:

PDF8_10projum.pdf

11. Specyfikacje techniczne:

ZIP9_10spectech.zip