Przejdź do treści strony WCAG

DOSTAWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO I URZĄDZEŃ BRD DLA ODDZIAŁÓW TERENOWYCH I GRUPY INTERWENCYJNEJ W ROKU 2020

Strona archiwalna

 

                                         INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
W dniu 31.03.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informacje z otwarcia ofert:
 
Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku): 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dnia 10.04.2020 r. zamieszczono w załączeniu pismo z informacją o wyborze oferty.


Załączniki:
1. Pismo z informacją o wyborze oferty:

PDF10ogłwynwww.pdf