Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W ROKU 2020 - Informacje

Strona archiwalna

 

                                         
             INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZE OFERTY
 
W dniu 27.04.2020 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty w pliku o nazwie:
"Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Oznakowanie poziome.pdf"
 
Załącznik:
 
 
 
                                    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
W dniu 15.04.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informacje z otwarcia ofert:
 
 
Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):