Przejdź do treści strony WCAG

,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Biestrzykowice w km 41+950 – 43+420 oraz ciągu pieszo-rowerowego w km 44+050 – 44+687” - z podziałem na zadania”.

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH NA ZADANIE NR 1, 2 i 3

 

W dniu 12.05.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację o wyborze ofert najkorzystniejszych:

 

PDFinf. o wyborze ofert-BIP.pdf
 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 28.04.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

 

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf 

 

 


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku): 

 

"Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Biestrzykowice w km 41+950 – 43+420 oraz ciągu pieszo-rowerowego w km 44+050 – 44+687” - z podziałem na zadania"