Przejdź do treści strony WCAG

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 459 W KM 7+887 W M. NIEWODNIKI” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 15 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 29.04.2020 r. pod numerem 535485-N-2020.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_15ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_15specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOCX1_15oferta.docx

4. Formularze cenowe:

XLSX2a_15formcenzad1.xlsx
XLSX2b_15formcenzad2.xlsx

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOCX3_15ośwart25awykl.docx

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOCX4_15ośwart25awar.docx

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_15listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOCX6_15wzórzobow.docx

9. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOCX7a-7b_15wykusł_zad1-2.docx

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOCX8a-8b_15wykos_zad1-2.docx

11. Projekt umowy:

PDF9_15projum.pdf

12. Projekt umowy powierzenia:

PDF9a_15projumpowierz.pdf

13. Zakres czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego:

PDF10_15zakrczynności.pdf

14. Zadania koordynatora:

PDF11_15zadkoordyn.pdf

15. Przedmiar robót:

PDF12_15przedmrob.pdf

16. Dokumentacja projektowa:

ZIP13_15dokproj.zip

17. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

PDF14_15spectech.pdf

18. Uzgodnienia:

ZIP15_15uzgod.zip