Przejdź do treści strony WCAG

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „PRZEBUDOWA OBIEKTÓW MOSTOWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 407 W MIEJSCOWOŚCI KUBICE (OD KM 6+270,00 DO KM 7+491,96)” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 15 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 15.05.2020 r. pod numerem 540409-N-2020.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_17ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_17specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOCX1_17oferta.docx

4. Formularze cenowe:

XLSX2a_17formcenzad1.xlsx
XLSX2b_17formcenzad2.xlsx
XLSX2c_17formcenzad3.xlsx

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOCX3_17ośwart25awykl.docx

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOCX4_17ośwart25awar.docx

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_17listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOCX6_17wzórzobow.docx

9. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOCX7a-7c_17wykusł_zad1-3.docx

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOCX8a-8c_17wykos_zad1-3.docx

11. Projekt umowy:

PDF9_17projum.pdf

12. Projekt umowy powierzenia:

PDF9a_17projumpowierz.pdf

13. Zakres czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego:

PDF10_17zakrczynności.pdf

14. Zadania koordynatora:

PDF11_17zadkoordyn.pdf

15. Przedmiar robót:

PDF12_17przedmrob.pdf

16. Dokumentacja projektowa:

ZIP13_17dokproj1.zip
ZIP13_17dokproj2.zip

17. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

PDF14_17spectech.pdf

18. Uzgodnienia:

ZIP15_17uzgod.zip