Przejdź do treści strony WCAG

REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 NA ODCINKU DOBRZEŃ WIELKI–KUP

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 18.05.2020 r. pod numerem 540929-N-2020.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_18ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_18specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOCX1_18oferta.docx

4. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

XLSX2_18kosztofzbior.xlsx
XLSX2a_18kosztofkonstr.xlsx
XLSX2b_18kosztofnaw.xlsx
ZIP2c_18przedmrob.zip

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOCX3_18ośwart25awykl.docx

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOCX4_18ośwart25awar.docx

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOCX5_18listapodm.docx

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOCX6_18wzórzobow.docx

9. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat:

DOCX7_18wykrob.docx

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOCX8_18wykos.docx

11. Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOCX9_18wykpot.docx

12. Projekt umowy:

PDF10_18projum.pdf

13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

PDF11_18spectech.pdf