Przejdź do treści strony WCAG

SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA NATURALNEGO PRZEZNACZONEGO DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2020/2021 W PODZIALE NA ZADANIA - Informacja

 

              INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIE NR 1, 2 i 3

W dniu 15.06.2020 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadanie nr 1, 2 i 3 w pliku o nazwie:

"Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na Zad. nr 1, 2 i 3 - Dostawa kruszywa.pdf"

Załącznik:
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na Zad. nr 1, 2 i 3 - Dostawa kruszywa.pdf
 

 

                                                INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
W dniu 29.05.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informacje z otwarcia ofert:
 
Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):