Przejdź do treści strony WCAG

ŚWIADCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU POSIADANEGO MIENIA I PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA ZDW W OPOLU ORAZ PODLEGŁYCH ODDZIAŁÓW TEREN. W OKR. OD 01.07.2020 R. DO 30.06.2021 R.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 5 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.06.2020 r. pod numerem 546745-N-2020.

 

Uwaga nr 1:

W dniu 05.06.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo do wszystkich pobierających SIWZ oraz informację nt. wypłaconych odszkodowań.

PDFpismo do wszystkich pob. SIWZ.pdf
PDFinformacja nt wypł. odszkodowań.pdf
 

Uwaga nr 2:

W dniu 10.06.2020 r. zamawiający, w związku ze złożeniem przez wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, dokonał przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać do dnia 18.06.2020 r. do godziny 11:00, a jawne otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.06.2020 r. o godzinie 11:15.

W związku z wprowadzoną zmianą zamawiający zamieszcza poniżej w załączeniu: pismo do wszystkich pobierających SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz nową i obowiązującą stronę nr 13 SIWZ.

PDFpismo do wszystkich pob. SIWZ.pdf
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFnowa i obow. strona nr 13 SIWZ.pdf
 

Uwaga nr 3:

W dniu 15.06.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo do wszystkich pobierających SIWZ zawierające odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców oraz wynikające z udzielonych odpowiedzi nowe i obowiązujące załączniki: Druk nr 03-ub. maszyn i urz, Druk nr 03-ub. mienia od kradzieży, Druk nr 03-ub. mienia od ognia, Druk nr 03-ub. OC, Druk nr 03-ub. sprzętu el, informację na temat wypłaconych odszkodowań (2018-2019), informację na temat wypłaconych odszkodowań (2019-2020) oraz usunięto stare Druki 03.

Załączniki:

PDFpismo do pob. SIWZ_dodano 15.06.2020.pdf
PDFDruk nr 03-ub. maszyn i urz._zmiana 15.06.2020.pdf
PDFDruk nr 03-ub. mienia od kradzieży_zmiana 15.06.2020.pdf
PDFDruk nr 03-ub. mienia od ognia_zmiana 15.06.2020.pdf
PDFDruk nr 03-ub OC_zmiana 15.06.2020.pdf
PDFDruk nr 03-ub. sprzętu el._zmiana 15.06.2020.pdf
PDFinf. nt wypłaconych odszk. 2018-2019_dodano 15.06.2020.pdf
PDFinf. nt wypłaconych odszk. 2019-2020_dodano 15.06.2020.pdf
 

 

Załączniki:

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ OC i mienie.pdf
DOCDRUK nr 01-formularz oferty A.doc
DOCDRUK nr 01-formularz oferty B.doc
DOCDRUK nr 02.1.a-ośw. przesł. wykl..doc
DOCDRUK nr 02.1.b-ośw. spełn. war..doc
DOCDRUK nr 02.2-lista podmiotów.doc
DOCDRUK nr 02.3-wzór zobow..doc

PDFDruk nr 04-umowa generalna.pdf
PDFDruk nr 05-procedura likw. szkód.pdf