Przejdź do treści strony WCAG

ŚWIADCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU POSIADANEGO MIENIA I PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA ZDW W OPOLU ORAZ PODLEGŁYCH ODDZIAŁÓW TEREN. W OKR. OD 01.07.2020 R. DO 30.06.2021 R_

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 23.06.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwyniki-BIP.pdf
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 18.06.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFzbiorcze zestawienie ofert.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik - Druk nr 2.2 nr do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku): 

ŚWIADCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU POSIADANEGO MIENIA I PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA ZDW W OPOLU ORAZ PODLEGŁYCH ODDZIAŁÓW TEREN. W OKR. OD 01.07.2020 R. DO 30.06.2021 R.