Przejdź do treści strony WCAG

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 406 W M. JASIENICA DOLNA

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 21.07.2020 r. pod numerem 564430-N-2020.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_24ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_24specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOCX1_24oferta.docx

4. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

XLSX2_24kosztof.xlsx
PDF2_24przedmrob.pdf

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOCX3_24ośwart25awykl.docx

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOCX4_24ośwart25awar.docx

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOCX5_24listapodm.docx

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOCX6_24wzórzobow.docx

9. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat:

DOCX7_24wykrob.docx

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOCX8_24wykos.docx

11. Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOCX9_24wykpot.docx

12. Projekt umowy:

PDF10_24projum.pdf

13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

PDF11_24spectech.pdf