Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 NA ODCINKU ŻYWOCICE–PIETNA

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 30.09.2020 r. pod numerem 591166-N-2020.

 

Uwaga!
Dnia 09.10.2020 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania i dokumentację projektową.

1. Pismo z odpowiedziami na pytania:

PDF38odppytwww.pdf

2. Dokumentacja projektowa:

ZIPdokproj.zip

 

Załączniki:

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_38ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_38specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOCX1_38oferta.docx

4. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

XLSX2_38kosztof.xlsx
PDF2_38przedmrob.pdf

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOCX3_38ośwart25awykl.docx

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOCX4_38ośwart25awar.docx

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOCX5_38listapodm.docx

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOCX6_38wzórzobow.docx

9. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat:

DOCX7_38wykrob.docx

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOCX8_38wykos.docx

11. Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOCX9_38wykpot.docx

12. Projekt umowy:

PDF10_38projum.pdf

13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

PDF11_38spectech.pdf