Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 NA ODCINKU DOBRA-STRZELECZKI – ETAP II

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 07.10.2020 r. pod numerem 593713-N-2020.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Dobra-Strzeleczki.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDFSIWZ - Dobra-Strzeleczki.pdf

3. Formularz oferty:

DOCXZał. nr 01 - Formularz oferty - Dobra-Strzeleczki.docx

4. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

XLSZał. nr 02 - Kosztorys ofertowy.xls
PDFZał. nr 02a - przedmiar robót.pdf

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOCXZał. nr 03 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - Dobra-Strzeleczki.docx

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOCXZał. nr 04 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału - Dobra-Strzeleczki.docx

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOCXZał. nr 05 - Lista podmiotów grupa kapitałowa - Dobra-Strzeleczki.docx

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOCXZał. nr 06 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego - Dobra-Strzeleczki.docx

9. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat:

DOCXZał. nr 07 - Wykaz robót - Dobra-Strzeleczki.docx

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOCXZał. nr 08 - Wykaz osób - Dobra-Strzeleczki.docx

11. Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOCXZał. nr 09 - Wykaz sprzętu - Dobra-Strzeleczki.docx

12. Projekt umowy:

PDFZał. nr 10 - Projekt Umowy - Dobra-Strzeleczki.pdf

13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

PDFZał. nr 11 - Specyfikacje techniczne.pdf

14. Mapa:

JPEGZał. nr 12 - mapa.jpeg