Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 W M. BIERAWA – ETAP I

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13.10.2020 r. pod numerem 596532-N-2020.

 

UWAGA NR 1:
 W dniu 21.10.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawcę.

Załączniki:

PDFpismo-z-odp-na-pyt-1.pdf
 

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_42ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_42specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOCX1_42oferta.docx

4. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

XLSX2_42kosztof.xlsx
PDF2a_42przedmrob.pdf

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOCX3_42ośwart25awykl.docx

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOCX4_42ośwart25awar.docx

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOCX5_42listapodm.docx

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOCX6_42wzórzobow.docx

9. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat:

DOCX7_42wykrob.docx

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOCX8_42wykos.docx

11. Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOCX9_42wykpot.docx

12. Projekt umowy:

PDF10_42projum.pdf

13. Dokumentacja projektowa:

ZIP11_42dokproj.zip

14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

PDF12_42spectech.pdf