Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BUDOWA DEDYKOWANEGO OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI ZDW OPOLE – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.10.2020 r. pod numerem 597070-N-2020.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDFSIWZ-budowa dedyk. oświetlenia przejść.pdf

3. Formularz oferty:

DOCzał. 01-formularz oferty.doc

4. Formularz cenowy:

DOCXzał. 02a-formularz cenowy-zad. 1.docx
DOCXzał. 02b-formularz cenowy-zad. 2.docx
DOCXzał. 02c-formularz cenowy-zad. 3.docx

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOCzał. 03-ośw. podst. wykl..doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOCzał. 04-ośw. spełn. warunków.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOCzał. 05-lista podmiotów.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOCzał. 06-wzór zobowiązania.doc

9. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat:

DOCzał. 07-wykaz robót.doc

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOCzał. 08-wykaz osób.doc

11. Program funkcjonalno-użytkowy:

PDFzał. 09 - program funkcjonalo-użytkowy zad 1, zad 2, zad. 3.pdf

12. Projekt umowy:

PDFzał. 10 projekt umowy.pdf

13. Projekt umowy powierzenia:

PDFzał. 11 projekt umowy pow. danych os..pdf