Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

stanowisko ds. plan. i przygot. inwestycji WA.1040.3.2022

Strona archiwalna

 

Załącznik nr 3

WA.1040.3.2022

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

 ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ds. planowania i przygotowania inwestycji

w Wydziale Planowania i Przygotowania Inwestycji

 (określenie stanowiska )

 

1.   Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. wykształcenie: wyższe o kierunku: budownictwo, architektura, architektura krajobrazu, inżynieria środowiska, planowanie przestrzenne lub inne pokrewne
 2. staż pracy:  minimum 1 rok,
 3. obywatelstwo: polskie,
 4. niekaralność za przestępstwo skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych oraz programów typu CAD,
 8. umiejętność korzystania z zasobów Internetu i przetwarzania informacji,
 9. prawo jazdy kat. B – posiadanie praktycznej umiejętności prowadzenia samochodu.

2.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 1. znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 2. znajomość rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i ich usytuowanie
 3. znajomość ustawy prawo wodne;
 4. znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 5. znajomość przepisów  kodeksu postępowania administracyjnego; 
 6. znajomość ustawy o samorządzie województwa;
 7. umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji,
 8. zdolność analitycznego myślenia,
 9. umiejętność pracy w zespole.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Opracowywanie analiz tematycznych oraz współpraca przy opracowywaniu analiz kompleksowych jednostki.
 2. Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków pomocowych - unijnych, w tym m.in. sporządzanie wszelkich dokumentów związanych ze sprawozdawczością z realizacji powyższych projektów (sprawozdania okresowe/ końcowe), jak również planowaniem wydatków (harmonogramy płatności) oraz przygotowywaniem wniosków o płatność, itp.
 3. Weryfikowanie dokumentacji projektowych sporządzonych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.
 4. Opiniowanie studium wykonalności, raportów o oddziaływaniu na środowisko, operatów wodnoprawnych i innych opracowań związanych z projektami, w szczególności współfinansowanymi ze środków pomocowych.
 5. Przygotowanie umów oraz prowadzenie wszystkich czynności związanych z ich aktualizacją.
 6. Zbieranie danych o sieci dróg publicznych zgodnie z wymogami stosownych przepisów.

7)   Udział w pracach komisji przetargowych powoływanych dla zlecenia robót inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych, realizowanych ze środków własnych oraz pochodzących z zewnątrz (unijnych).

8)   Współpraca z komórkami organizacyjnymi ZDW, Oddziałami Terenowymi w zakresie sporządzenia planu zadań inwestycyjnych i dokumentacji przetargowej.

9) Przeprowadzanie kontroli w Oddziałach Terenowych w zakresie zagadnień należących do obowiązków Wydziału Przygotowania i Planowania Inwestycji.

10) Wykonywanie czynności na terenie budowy wymagających fachowej oceny zjawisk, jak i samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych w ramach inwestycji realizowanych przez ZDW w Opolu.

11) wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez przełożonych.

4.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

- prowadzenie samochodu służbowego (osobowego do 3,5 t),

- praca biurowa z obsługą monitora ekranowego,

- praca na II piętrze w budynku dwukondygnacyjnym, dostępna winda,

- uczestniczenie w akcji zimowego utrzymania dróg (możliwa praca w nocy, w niedziele i święta).

5.   W miesiącu kwietniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekracza 6 %.

6.  Wymagane dokumenty:

I. Niezbędne

 1. list motywacyjny wraz z podaniem numeru telefonu lub adresu e-mail,
 2. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (wzór do pobrania w zakładce Praca – formularze do pobrania),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
 5. oświadczenie o posiadaniu znajomości i umiejętności wykorzystywania do realizacji zleconej pracy programów typu CAD (proszę wymienić jakich),
 6. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 7. oświadczenie o posiadaniu wymaganego obywatelstwa,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 9. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Dodatkowe - dotyczy kandydatów, którzy takie dokumenty posiadają:

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz osiągnięcia zawodowe,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających specjalistyczne kwalifikacje lub uprawnienia do wykonywania określonego zawodu,
 4. kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

7.   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds. planowania i przygotowania inwestycji” na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127; 45‑231 Opole.

Zamknięte koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w Kancelarii pok.10, w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

8.   Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 31.05.2022 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu po terminie, nie będą rozpatrywane.

9.  W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne i testy sprawdzające.

O terminie ich przeprowadzenia kandydaci, wyłonieni po pierwszym etapie rekrutacji – sprawdzeniu złożonych dokumentów pod względem formalnym – zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailowo lub listownie.

10.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

 

Informacja:

Informujemy, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych dostępne są w zakładce kontakt na stronie www.zdw.opole.pl oraz pod adresem iod@zdw.opole.pl.

Przekazane dane zbierane są w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Dane w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, wykształcenia i doświadczeń zawodowych są przetwarzane w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy. Pozostałe podane przez Państwa dane, w tym dane kontaktowe, przetwarzane są na podstawie Państwa zgody w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych. Dobrowolne podanie tych danych będzie uważane za zgodę na ich przetwarzanie w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych.

Dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i następnie mogą być przechowywane przez okres 3 miesięcy w celu udokumentowania prowadzonego procesu, realizacji postanowień art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1282) oraz w celach archiwalnych.

Dane osoby wybranej do zatrudnienia w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania będą publikowane w BIP administratora danych na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1282)

Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności usługom hostingu i serwisowi IT.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku wyrażonej zgody na przekazanie danych kontaktowych ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Brak podania danych objętych zgodą nie będzie stanowić przyczyny odmowy zatrudnienia.