Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WA.1040.4.2022 - stanowisko ds. utrzymania obiektów inżynierskich

Strona archiwalna

 

WA.1040.4.2022

Załącznik nr 3

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

 ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ds. utrzymania drogowych obiektów inżynierskich

w Wydziale Utrzymania Dróg

 (określenie stanowiska )

 

1.   Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. wykształcenie: wyższe inżynierskie (specjalność: budownictwo mostowe, drogowo- mostowe, budownictwo ogólne)
 2. staż pracy: co najmniej 4 lata w administracji publicznej na stanowisku związanym z budową i utrzymaniem drogowych obiektów inżynierskich,
 3. uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane bez ograniczeń wydawane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 4. obywatelstwo: polskie,
 5. niekaralność za przestępstwo skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. znajomość przepisów prawa, w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, wynikających z:
 • ustawy o samorządzie województwa, powiatowym, gminnym,
 • ustawy o drogach publicznych,
 • ustawy Prawo budowlane,
 • ustawy Prawo o ruchu drogowym,

i)    prawo jazdy kat. B – posiadanie praktycznej umiejętności prowadzenia samochodu,

j)    umiejętność korzystania z zasobów Internetu i przetwarzania informacji,

2.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 3. komunikatywność, odpowiedzialność,
 4. umiejętność weryfikowania opracowanych projektów budowlanych i wykonawczych,
 5. umiejętność sporządzania dokumentów dotyczących realizacji procesów budowlanych,
 6. umiejętność przeprowadzania przeglądów bieżących, podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich,
 7. zdolność i chęć poszerzania wiedzy związanej z zajmowanych stanowiskiem,
 8. umiejętność odczytywania informacji z map.
 9. wysoka kultura osobista.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich.
 2. wykonywanie okresowych kontroli drogowych obiektów inżynierskich poprzez wykonywanie przeglądów bieżących i podstawowych oraz rozszerzonych.
 3. realizacja wniosków, zaleceń i decyzji wynikających z przeglądu stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich.
 4. prowadzenie ewidencji dróg i mostów w systemie EDIOM i bieżąca aktualizacja.
 5. gromadzenie danych w zakresie funkcjonowania dróg, mostów i innych obiektów inżynierskich oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom.
 6. prowadzenie zbiorczej ewidencji pozostałych drogowych obiektów inżynierskich.
 7. powadzenie spraw administracyjnych związanych z ochroną drogowych obiektów inżynierskich, w tym zakresie wprowadzanie ograniczeń w ruchu oraz wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych .
 8. Prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością Oddziałów Terenowych w zakresie pełnionych obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki mostowej.
 9. kontrola stanu technicznego urządzeń drogowych, utrzymania obiektów mostowych i nadzór w tym zakresie nad inspektorami mostowymi Oddziałów Terenowych.
 10. opracowywanie planów w zakresie przebudowy, budowy i modernizacji obiektów mostowych oraz ich bieżącego utrzymania.
 11. współpraca w przygotowaniu zleceń na opracowanie dokumentacji dla przebudowy i remontów w uzgodnieniu z Oddziałami Terenowymi.
 12. udział w komisji odbiorów końcowych robót mostowych, analiza zgodności z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, stosowanej technologii oraz oceną jakości wykonanych prac i analizą kosztów,
 13. archiwizacja dokumentów związanych z działalnością wydziału.

4.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

     - prowadzenie samochodu służbowego (osobowego do 3,5 t),

    - praca biurowa z obsługą monitora ekranowego;

    - uczestniczenie w akcji zimowego utrzymania dróg (możliwa praca w nocy, w niedziele i święta);

5.   W miesiącu wrześniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekracza 6 %.

6.  Wymagane dokumenty:

I. Niezbędne

 1. list motywacyjny wraz z podaniem numeru telefonu lub adresu e-mail,
 2. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (wzór do pobrania w zakładce Praca – formularze do pobrania),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
 5. decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych,
 6. potwierdzenie opłacenie składki do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 7. oświadczenie o posiadaniu wymaganego obywatelstwa,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 9. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Dodatkowe - dotyczy kandydatów, którzy takie dokumenty posiadają:

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń, w tym szkolenia Inspektorów mostowych  
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz osiągnięcia zawodowe,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających specjalistyczne kwalifikacje lub uprawnienia do wykonywania określonego zawodu,
 4. kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

7.  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds. utrzymania drogowych obiektów inżynierskich” na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127; 45‑231 Opole.

Zamknięte koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać do skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem do siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu od ul. Oleskiej.

8.  Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 7.11.2022 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu po terminie, nie będą rozpatrywane.

9.  W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne i testy sprawdzające.

O terminie ich przeprowadzenia kandydaci, wyłonieni po pierwszym etapie rekrutacji – sprawdzeniu złożonych dokumentów pod względem formalnym – zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailowo lub listownie.

10.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

 

 

 

 

Informacja:

Informujemy, że administratorem przekazanych danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych dostępne są w zakładce kontakt na stronie www.zdw.opole.pl oraz pod adresem iod@zdw.opole.pl.

Przekazane dane zbierane są w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Dane w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, wykształcenia i doświadczeń zawodowych są przetwarzane w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy. Pozostałe podane przez Państwa dane, w tym dane kontaktowe, przetwarzane są na podstawie Państwa zgody w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych. Dobrowolne podanie tych danych będzie uważane za zgodę na ich przetwarzanie w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych.

Dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i następnie mogą być przechowywane przez okres 3 miesięcy w celu udokumentowania prowadzonego procesu, realizacji postanowień art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1282) oraz w celach archiwalnych.

Dane osoby wybranej do zatrudnienia w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania będą publikowane w BIP administratora danych na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1282)

Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności usługom hostingu i serwisowi IT.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku wyrażonej zgody na przekazanie danych kontaktowych ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Brak podania danych objętych zgodą nie będzie stanowić przyczyny odmowy zatrudnienia.