Przejdź do treści strony WCAG

Zadania inwestycyjne zrealizowane przy udziale środków unijnych w 2005 r.

1. Przebudowa przepustu i odcinka drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Krobusz

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, pn. "Przebudowa przepustu i odcinka drogi wojewódzkiej nr 414 w miejscowości Krobusz" zakwalifikowano w ramach Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura drogowa.

 
Zadanie to obejmowało przebudowę drogi na odcinku 640 m, korektę łuku poziomego - "czarny punkt", a także przebudowę przepustu drogowego. W związku z rozpoczęciem procedury przetargowej poprzez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych w dniu 07.04.2005 r. odbyło sie otwarcie ofert, w wyniku którego wyłoniono Wykonawców na realizację w/w zadania.   
W dniu 14.01.2005r., pomiędzy Wojewodą Opolskim a Samorządem Województwa Opolskiego. została podpisana umowa nr Z/2.16/I/1.1.1/3/04/U/9/04 o dofinansowanie powyższego Projektu na kwotę 1 435 195,34 Pln, z czego 75% kosztów realizacji (1 076 396,49 Pln) stanowi wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Dnia 30 września br. zostały zakończone roboty w ramach przedmiotowego zadania.
21 października podpisano Protokół odbioru ostatecznego robót, a także Świadectwo Wykonania akceptujące wykonane roboty.

 
Osiągnięte cele:
- likwidacja "czarnego punktu" poprzez korektę łuku poziomego,
- poprawa parametrów drogi,
- rozbudowa układu komunikacyjnego,
- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- poprawa dostepności komunikacyjnej regionu i jej powiązania z krajowym i międzynarodowym układem transportowym,
- zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją pojazdów, kosztów czasu pracy oraz kosztów społecznych generowanych przez skutki wypadków i kolizji drogowych,
- wzrost atrakcyjności regionu.