Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania inwestycyjne zrealizowane przy udziale środków unijnych w 2007r.

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. Przylesie - Grodków od km 14+444,00 do km 21+954,04.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zakwalifikowany w ramach Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura drogowa. 

Okres realizacji Projektu:  
03.08.2006 r. do 30.11.2007 r.
Koszt inwestycji:   
28,4 mln Pln, w tym dotacja ze środków  EFRR 18,7 mln PLN.

Przedmiotem inwestycji  
była przebudowa i wzmocnienie konstrujcji jezdni istniejącej DW nr 401 na odc. długości 7,5 km wraz z dobudową obustronnych poboczy o szer. 2,0 m i długości 15,02 km, budowa i przebudową chodników oraz wjazdów na dł. 1,14 km, modernizacją 4 zatok autobusowych, budowie 4 przepustów drogowych, przebudową 8 skrzyżowań i przebudową 13 przejść dla pieszych.


 


 

 
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 od granicy państwa do m. Głuchołazy.

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy - Polska.

Okres realizacji Projektu:  
09.06.2006 r. do 31.07.2007 r.
Koszt Inwestycji:  
8,1 mln Pln, w tym dotacja ze środków EFRR 6,1 mln PLN.


Opis Projektu
 - remont i poszerzenie nawierzchni, szerokość jezdni - 6,5 m,
 - przebudowa i budowa nowych chodników dł. 5 km, szer. 2,0 m,
 - budowa ciągu pieszo-rowerowego długości 2,1 km
 - budowa przejścia bezkolizyjnego w formie kładki dla pieszych, nad ciekiem wodnym "Prudnik"
 - budowa kanalizacji deszczowej o dł. ponad 2 km,
 - przebudowa przepustów - 45 szt.
 - usunięcie kolizji z siecią gazową, elektroenergetyczną i teletechniczną,
 - oznakowanie pionowe, poziome, bariery i poręcze ochronne,
 - docelowa klasa techniczna - G.

Konstrukcja nawierzchni projektowanej jezdni:
- 5 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8
- 8 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20
- geosiatka Ha Telit c-40/17
- 20 cm w-wa podbudowy z chudego betonu
- 20 cm w-wa odcinająca z piasku.

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego:
 - 6 cm kostka betonowa
 - 3 cm podsypka z miału bazaltowego
 - 10 cm podbudowa z klińca bazaltowego
 - 10 cm podsypka z piasku średniego