Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania inwestycyjne zrealizowane przy udziale środków unijnych w 2013 r.

1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Konradowa od km 0+380,00 do km 2+140,23”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

 

Wartość zadania:                                                     6 040 075,08 zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej       5 125 699,81 zł brutto   |
Budżet Województwa Opolskiego                            904 535,27 zł brutto

Czas realizacji: 08.08.2013 r. -  25.11.2013 r.

Wykonawca robót budowlanych : KONSORCJUM FIRM
Lider Konsorcjum
DROG- BUD Sp. z o.o. , Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42--209 Częstochowa
Partner Konsorcjum :  
REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, Spółka jawna,   46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26.

Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 1,760 km
Projekt zakładał poprawę parametrów technicznych drogi, wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.
Jest to droga klasy Z .

W ramach rozbudowy odcinka drogi   wykonano :
-    budowę nowej konstrukcji jezdni - szerokości 7,00m (2x3,50m, w tym obustronne ścieki
     przykrawężnikowe 2x0,30m)
-   rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego w km 1+336
-   budowę przepustu pod drogą w km 1+336  , Ø 1000mm
-   budowę przepustów pod zjazdami
-   przebudowę skrzyżowań
-   budowę zjazdów publicznych i indywidualnych
-   budowę zatok autobusowych  
-   budowę kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi
-   przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych
-   Budowę oświetlenia ulicznego w rejonie zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych
-   Budowę chodników szerokości 1,50÷2,50m po stronie lewej  – o łącznej  długości   390m  
-   Budowę ścieżki pieszo-rowerowej szerokości 3,50m po stronie prawej – długość   1600m

 

 Konradowa_pkt1 przed.jpeg        Konradowa_pkt1 po.jpeg
Konradowa_pkt2 przed.jpeg         Konradowa_pkt2 po.jpeg
Konradowa_pkt3 przed.jpeg        Konradowa_pkt3 po.jpeg
po 1         po 1

 

 

 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w km 7+670-10+625 ( na odcinku Nowy Wachów - Kocury),15+860-16+810 (w m. Dobrodzień), 24+850-26+750 (na odcinku Pludry - Pietraszów)”- zaprojektuj i wybuduj.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Wartość zadania:                                                    9 947 659,88 zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej        8 444 743.69 zł brutto  
Budżet Województwa Opolskiego                   1 490 248.89 zł brutto

 

Czas realizacji: 21.05.2012 r. -  25.01.2013 r.
Wykonawca robót budowlanych :
DROG- BUD Sp. z o.o. , Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 5.8050 km
Projekt zakładał poprawę parametrów technicznych drogi, wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.
Jest to droga klasy G .

W ramach rozbudowy drogi wykonano :
-   przebudowę szerokości jezdni - zmienna, od 6,0 m do 7,0 m,
-    pobocza dwustronne utwardzone kamieniem łamanym - szerokość 0,75 ÷ 1,5 m,
-    budowę przepustów pod zjazdami,
-    przebudowę skrzyżowań,
-    budowę  zjazdów indywidualnych na drogi leśne, na pola, do posesji – zabudowań,
-    budowę kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi,
-    przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych,
-    budowę oświetlenia ulicznego,
-    budowę chodników szerokości 1,00÷2,50 m,

 

3. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 21+680 do km 26+031 Krasiejów – Mnichus” - zaprojektuj i wybuduj.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Wartość zadania:                                                    6 743 044,50 zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej      5 731 587.82 zł brutto  
Budżet Województwa Opolskiego                       1 011 456.68 zł brutto

 

Czas realizacji:  12.09.2011 r. - 21.06.2013 r.

Wykonawca robót budowlanych : KONSORCJUM FIRM
Lider - ”DROMET” Sp. z o.o. ,ul. Jesienna 139, 42 – 200 Częstochowa
Partner – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA-MAR” ul. Częstochowska 6/4 42-700 Lubliniec 

 

Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 4.3510 km

Projekt zakładał poprawę parametrów technicznych drogi, wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.
Jest to droga klasy Z .

 

W ramach rozbudowy drogi wykonano :
-   rozbudowę drogi do szerokość 6 m,
-    przebudowę skrzyżowania – typ rondo,
-    przebudowę i budowę zjazdów ,
-    budowę przepustów pod zjazdami,
-   przebudowę urządzeń sieci energetycznej,
-    przebudowę oświetlenia,
-   przebudowę urządzeń sieci telekomunikacyjna,
-    budowę elementów bezpieczeństwa ruchu.

 

4.  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 25+199 do km 39+257,73 od m. Rożniątów do m. Gogolin”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Wartość zadania:                                                     37 609 622,72 zł brutto
Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej       31 880 316,52 zł brutto  
Budżet Województwa Opolskiego                          5 729 306,20 zł brutto

Czas  realizacji:    30.11.2012 r. - 17.01.2014 r.
 

Wykonawca robót budowlanych :
DROG- BUD Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa

Długość przebudowanej drogi wojewódzkiej wynosi 14,06 km
Projekt zakładał poprawę parametrów technicznych drogi, wykonanie nowej konstrukcji z przystosowaniem jej do przenoszenia obciążeń w wysokości 115 kN/oś.
Jest to droga klasy G .

W ramach rozbudowy odcinka drogi   wykonano :
-    budowę nowej konstrukcji jezdni - szerokości  6,0 ÷7,00m (2x3,00m poza terenem zabudowanym i 2 x 3,50m w terenie zabudowanym),
-    budowę chodników szerokości  2,00m  
-    przebudowę skrzyżowań w zakresie poprawy geometrii skrzyżowań i widoczności,
-    budowę i przebudową przepustów pod drogą  wojewódzką,
-    budowę przepustów pod zjazdami,
-    budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
-    budowę zatok autobusowych,  
-    dla potrzeb odwodnienia drogi : budowę kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiorników odparowujących oraz odbudową i regulacją rowów przydrożnych,
-    przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych, wodociągowych w miejscach kolizji z przebudowywaną drogą,
-    Budowę oświetlenia ulicznego w rejonie zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych;
-    Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome.

 

5. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 454 z drogą powiatową nr 1702O i drogą gminną wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Czarnowąsy w km 5+837,00 – 6+050,00

Wartość zadania:                  1 418 420,94 zł brutto

Czas realizacji:    27.08.2013 r. -  29.11.2013 r.

Wykonawca robót budowlanych :
SKANSKA S.A. ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Długość przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej wynosi 0,213 km
Projekt zakładał poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych rejonu skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową i drogą gminną w Czarnowąsach, oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu.
Poprzez budowę sygnalizacji świetlnej założono zwiększenie sprawności układu komunikacyjnego w Czarnowąsach.

W ramach rozbudowy odcinka drogi   wykonano :
- wymianę konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej nr 454, drogi powiatowej nr 1702O ul Wolności) oraz drogi gminnej (ul Chopina)
-    przebudowę geometrii skrzyżowania,
-    na całej długości odcinka przebudowę istniejących chodników i budowę nowego odcinka,
-    przebudowę istniejącej zatoki autobusowej i budowę nowej zatoki,
-    budowę kanalizacji deszczowej na długości około 170 mb,
-    przebudowę istniejących zjazdów 8 szt),
-    budowę sygnalizacji świetlnej.

 

 Czarnow pkt 1 przed.jpeg        Czarnow pkt 1 po.jpeg
Czarnow pkt 2 przeda.jpeg         Czarnow pkt 2 po.jpeg
Czarnow pkt 3 przed.jpeg        Czarnow pkt 3 po.jpeg
Czarnow pkt 4 przed.jpeg         Czarnow pkt 4 po.jpeg
 Czarnow pkt 5 przed.jpeg         Czarnow pkt 5 po.jpeg