Przejdź do treści strony WCAG

Budowa obwodnicy miejscowości Dobrodzień


 

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

  

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU

45-231 OPOLE, UL. OLESKA 127

przy współudziale:

Urzędu Miasta Dobrodzień

 

zaprasza na konsultacje społeczne projektu:

 

BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI DOBRODZIEŃ

 

 

które odbędą się w dniu 30.05.2011r. o godz. 17 w sali kinowej Domu Kultury i Sportu w Dobrodzieniu ul. Plac Wolności 24

 

Konsultacje mają na celu zapoznanie mieszkańców i podmiotów gospodarczych położonych na terenie, którego projekt dotyczy z planowaną inwestycją oraz pozyskanie opinii i uwag na temat projektu.

 

Spotkanie odbędzie się z udziałem przedstawicieli: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, Biura Projektów Mosty Katowice Sp. z o.o. oraz przedstawicieli samorządu. 


 

 

 
A.      Część opisowa

 
1.                  Przedmiot  UMOWY

 
Przedmiotem umowy jest opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego dla zadania: „Budowa obwodnicy miejscowości Dobrodzień".

 
2.         Stan istniejący

 
2.1.            Informacje ogólne
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy miejscowości Dobrodzień wraz z remontem nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku od połączenia obwodnicy z drogą wojewódzką do Bzinicy Starej o długości ok. 4 km oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż remontowanego odcinka.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego. Przebiega przez powiat Oleski. Droga na projektowanym odcinku przebiega głównie po terenach rolnych, niezabudowanych i leśnych.

 
2.2.            Powiązanie z innymi drogami

 
Trasa projektowanej obwodnicy miasta Dobrodzień przecina drogi lokalne oraz dojazdowe do pól. Skrzyżowanie, do którego włącza się obwodnica Dobrodzienia i Myśliny zostanie przebudowane. Ma ono za zadanie połączyć budowaną obwodnicę Dobrodzienia z istniejącym układem drogowym (istniejąca DK nr 46). Wlot od strony zachodniej skrzyżowania stanowić będzie dojazd do miejscowości Myślina, wlot od strony wschodniej stanowić będzie dojazd do miejscowości Błachów i Dobrodzień.

 
3.                  Stan projektowany

 
3.1.            parametry techniczne projektowanej drogi

 
Parametry techniczne dla wariantu I , II, III

 
Droga główna ( obwodnica miejscowości Dobrodzień )
 
całkowita długość projektowanego odcinka - ok. 4 km                               
klasa techniczna drogi - G
prędkość projektowa - 70 km/h
prędkość miarodajna - 90 km/h                                             
przekrój - 1 x 2
szerokość pasa ruchu - 3,50 m
szerokość jezdni - 8,00 m
szerokość opasek  - 0,50 m
szerokość pasa ruchu dla relacji lewoskrętnych - 3,50 m
pochylenie jezdni na prostej - 2,0%
maksymalny spadek jednostronny na luku - 5,0%
szerokość poboczy  - 1,50 m
pochylenie poprzeczne pobocza - 8,0 %
skrajnia pionowa - 4,60 m
obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 kategoria ruchu - KR4
 
·        Drogi dojazdowe
klasa drogi - D
prędkość projektowa - 30km/h
szerokość jezdni - 3,5 m (z mijankami 5 m)
szerokość pobocza - 0,75 m; 1,8 m (w miejscach wyst. barier ochronnych)
pochylenie poprzeczne pobocza - 8,0%
pochylenie jezdni na prostej - 2,0%
kategoria ruchu - KR1

 
·        Ul. Opolska
                                 
klasa techniczna drogi - Z
prędkość projektowa - 40 km/h
przekrój - 1 x 2
szerokość pasa ruchu - 3,00 m
szerokość jezdni - 7,00 m
szerokość opasek - 0,50 m
pochylenie jezdni na prostej - 2,0%
maksymalny spadek jednostronny na łuku - 7,0%
szerokość poboczy - 1,00 m
pochylenie poprzeczne pobocza - 8,0 %
skrajnia pionowa - 4,60 m
kategoria ruchu - KR3

 
Wariant I

 
Przebieg obwodnicy zaproponowany przez Jednostkę Projektową koliduje z istniejącą (nieczynną) linią kolejową krzyżując się z nią pod kątem >60o, co umożliwia w razie pozostawienia linii kolejowej, przekroczenie jej bezkolizyjnie wiaduktem.
Projektowana droga w wariancie I będzie przebiegała przez obszar proponowany do włączenia w granice Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” lecz na krótszym odcinku drogi w porównaniu z wariantem II.

 
Wariant II

 
Wariant II przewiduję przebieg trasy zgodnie z korytarzem planu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Dobrodzień, z drobna korektą przy włączeniu do drogi krajowej DK 46.
Przebieg obwodnicy zgodny z planem studium koliduje z istniejącą (nieczynną) linią kolejową krzyżując się z nią pod kątem 40o co wiąże się z koniecznością likwidacji tej linii kolejowej.
Zgodnie z otrzymaną informacją od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, fragment przedmiotowej drogi przebiegać będzie przez obszar proponowany do włączenia
w granice Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” uwzględnione w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.

 
Wariant III - PREFEROWANY PRZEZ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ

 
Przebieg obwodnicy zaproponowany przez Jednostkę Projektową koliduje z istniejącą (nieczynną) linią kolejową krzyżując się z nią pod kątem >60o, co umożliwią w razie pozostawienia linii kolejowej, przekroczenie jej bezkolizyjnie wiaduktem.
Projektowana droga w wariancie III przebiegała wzdłuż obszaru proponowanego do włączenia w granice Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” nie kolidując z nim w przeciwieństwie do pozostałych wariantów.

 
Koncepcja w wariantach I, II oraz III przewiduje budowę trzech skrzyżowań w tym dwóch skanalizowanych. Trzecie skrzyżowanie na włączeniu się do DK 46 zostało zaprojektowane tak, aby maksymalnie wykorzystać już istniejący układ geometrii wlotu. Na pozostałych skrzyżowaniach na drodze głównej zostały zaprojektowane pasy dla lewoskrętu by maksymalnie upłynnić ruch pojazdów.
Dodatkowo przewidziano przebudowę ulicy Opolskiej z włączeniem jej do projektowanej obwodnicy Dobrodzienia oraz budowę dróg dojazdowych.

 
Zdaniem Jednostki Projektowej wariant III wydaje się być lepszym pod względem skomunikowania budynków mieszkalnych, jak również możliwości odwodnienia projektowanej drogi do naturalnych odbiorników jakimi są rowy melioracyjne oraz mniejszej ingerencji w proponowane obszary chronione

 

 
 Katowice, maj 2011 r.            

 

 

 
Do pobrania                                                                                            
                                                                                                    
1. orientacja
2. rysunki - wariant 1