Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o możliwości powstania kanału technologicznego w pasie drogowym - obiekty mostowe

Opole, dnia 04.03.2011 r.

INFORMACJA

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) informuję o zamiarze:


 

1.    „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 od km 38+536 do km 37+485 k/m Zawadzkie wraz z przebudowa obiektów mostowych na tym odcinku”
2.     „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w km od 6+350 do km 6+950 k/m Racławice Śląskie wraz z przebudową obiektów mostowych na tym odcinku”
3.    „Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417 w km 4+127 w m. Racławice Śląskie wraz z przebudowa dojazdów do wiaduktu”
4.      Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku od km 3+900 w m. Zielina do km 4+570 w m. Kujawy wraz z przebudową obiektów mostowych na tym odcinku”
5.     „Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w km 9+654 w m. Łosiów wraz z dojazdami do wiaduktu


 

 W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego jeżeli w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

 

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU

ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

Jak stanowi art. 4 pkt 15a cytowanej powyżej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

- urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

- linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu: www.zdw.opole.pl w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej oraz przesłana do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.