Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o możliwości powstania kanalu technologicznego w pasie drogowym dw 494 Olesno-Bodzanowice

                                                                                                                                        Opole, dnia 16.04.2012 r.

INFORMACJA
DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU
Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) informuję o zamiarze:
        „Przebudowy drogi wojewodzkiej nr 494 na odcinku Olesno-Bodzanowice w km
20+220-20+650, 20+860-21+480, 24+000-24+400,26+100-26+350,33+600-33+900”
W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego jeżeli w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.
Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

 
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU
ul. Oleska 127
45-231 Opole
Jak stanowi art. 4 pkt 15a cytowanej powyżej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
- urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.
Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu: www.zdw.opole.pl w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej oraz przesłana do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

 
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu
mgr inż. Bogdan Poliwoda