Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o możliwości powstania kanału technologicznego w pasie drogowym dw 901 Nowy Wachów -Dobrodzień-Pietraszów

nowa podstrona, dodana 2012-04-16
 

                                                                                                                                          Opole, dnia 16.04.2012 r.
INFORMACJA
DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU
Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) informuję o zamiarze:
 
 „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 901 w km 7+670-10+625,15+860-16+810,24+850-26+750 Nowy Wachów Dobrodzień-Pietraszów”
 
W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego jeżeli w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.
Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:
 
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU
ul. Oleska 127
45-231 Opole
Jak stanowi art. 4 pkt 15a cytowanej powyżej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
- urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.
Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu: www.zdw.opole.pl w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej oraz przesłana do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.
 
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu
mgr inż. Bogdan Poliwoda
 
 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)